به قاصدک تعمیر خوش آمدید | تمایز را با ما تجربه کنید

logo cooler

نمایندگی کولر آبی

5/5 - (1 امتیاز)

نمایندگی کولر آبی در تهران | قاصدک تعمیر

جهت نصب و تعمیر کولر آبی با تماس بگیرید 09358101607

قطعات مهم در کولر آبی

کولر هاي آبی که براي خنك کردن هواي داخل ساختمان ها بويژه در مناطق خشك بكار می روند از دو قسمت عمده تشكيل يافته اند:
1 اجزاء الكتريكی 2 اجزاء مكانيكی – –

اجزاء الكتريكی:

شامل 1 کابل چهار رشته وکليد مخصوص :
براي ارتباط کليد به کولر از کابل چهار رشته استفاده می شود که سطح مقطع سيم ها نبايد کمتر 1 ميلی متر مربع باشد.کليد کولر شامل :يك کليد تك پل براي واتر پمپ ، يك کليد تك / از 5
پل براي الكتروموتور فن ويك کليد تبديل براي دور کند وتند الكتروموتور می باشد.

2 جعبه اتصال يا ترمينال :

جهت ايجاد اتصالات مطمئن وعايق از بدنه فلزي کولر که در داخل اطاقك کولر قرار دارد.

3 خازن اصلاح ضريب قدرت :

که بر روي بدنه نصب شده واز نوع روغنی وبا ظرفيت 22 الی 25 ميكرو فاراد با ولتاژ نامی 022 تا 052 ولت است.

4 الكتروموتور دو دور فن :

که معمولا”داراي دو دور 1222 و 1522 دور در دقيقه است. الكتروموتر کولرهاي خانگی از قسمت هاي زير تشكيل شده است:الف استاتور ب روتور ج در پوش وبوش ها د کليد – – – – گريز از مرکز که نقش عمده اي در راه اندازي وتنظيم دور موتور دارد وبر اساس نيروي گريز از مرکز عمل کرده وضمن عمل خود سيم پيچ راه انداز را از مدار خارج می کند قسمت متحرك اين کليد بر روي محور روتور تعبيه شده وصفحه کائوچويی کليد گريز از مرکز بر روي در پوش موتور نصب شده است.

بر روي قسمت کائچويی موتور اين لغات  com =مشترك HI =تند LO =کند ديده می شود .

5 خازن راه انداز :

با ظرفيت 132 082 ميكروفاراد 112 ولت که در هنگام استارت در مدار بوده وپس از – – آنكه روتور به 55 در صد سرعت نامی خود رسيد.کليد گريز از مرکز خازن راه انداز وسيم پيچ کمكی را از مدار خارج می سازد.

6 پمپ آب (واتر پمپ )

آب را از تشتك تا حدود دو متر ارتفاع پمپاژ کرده وبه سه راهی آب وناودانی ها در بالاي اطاقك کولر می رساند.

اجزاء مكانيكی :

1 بدنه کولر 2 سه راهی آب ) أب پخش کن ( 3 ناودان ها – – -0 فن )پروانه ومحور فن يا توربين ( 5 شناور ) فلوتر ( 6 کانال داخلی وخارجی – – – 5 پولی ها )فلكه ها ( وتسمه پروانه 8 ياتاقان ها – –

  نصب و تعمیر کولر آبی

نمایندگی کولر آبی در تهران | قاصدک تعمیر

جهت نصب و تعمیر کولر آبی با تماس بگیرید

09358101607

مراحل انجام تعمیرات کولر آبی

۱ درخواست تعمیرات 📞

شما سفارش خود را از طریق تلفن یا سفارش آنلاین مطرح می‌کنید و زمان مراجعه با شما هماهنگ می‌شود.

۲ بررسی اولیه 🔎

مشکل کولر گازی شما بررسی شده و مشاوره اولیه ارائه و بعد از تایید زمان مراجعه تعمیرکار تعیین می‌شود.

۳ مراجعه تعمیرکار  🛠

تعمیرکار در زمان مقرر به محل شما مراجعه کرده و مشکل را از نزدیک بررسی نموده و موارد لازم را شرح می‌دهد.

۴ انجام تعمیرات ✔️

کولر گازی شما تعمیر شده و دوباره راه‌اندازی می‌شود. فیش تعمیرات و برگه‌ی ضمانت به شما تحویل می‌شود

 

سرويس ونگهداري کولر آبی :

1 هنگام نصب کولر آبی ، محلی را انتخاب کنيد که ايجاد لرزش وصدا ننمايد مثل روي ستون ها – ونزديك ديوار ها

2 براي زير کولر از چهار پايه اي به ارتفاع 32 سانتيمتر استفاده کنيد.وبراي جلوگيري از فرو – رفتن پايه ها در آسفالت وغيره از صفحات فلزي به اضلاع 12 در 12 استفاده کنيد.
3 کولر را در نزديكی لوله دودکش وهوا کش آشپزخانه ولوله چاه فاضلاب قرار ندهيد.

4 بمنظور جلوگيري از لرزش در محل اتصال کولر به کانال ها بايد از برزنت استفاده شود.

5 هنگام راه اندازي کولر در ابتداي فصل گرما به نكات زير توجه کنيد: –

ديواره هاي کولر را جدا کنيد ودر صورت نياز پوشال ها را تعويض کنيد. معولا” هر دو ساليك بار.ضمنا”پوشال ها بايد به گونه اي توسط توري هاي سيمی محكم به در پوش ها بسته شوند که آب از آنها بر روي فن ويا تسمه وپمپ وموتور نريزد.

کف کولر را شست وشو داده – ودر صورت زنگ زدگی ،سوراخ شدن آن را ترميم کنيد. البته بهتر است در پايان فصل گرما واز کار انداختن کولر محل هاي زنگ زده را ضد زنگ زده ورنگ کاري نماييم. ياتاقان هاي  توربين وجا روغنی هاي روي موتور را روغن کاري کنيد وبا دست هر دو فلكه را بچرخانيد تامطمئن شويد که مانعی در حرکت آن ها موجود نيست .تسمه وفلكه هاي )پولی ( موتور وتوربين بايد در يك امتداد باشند تا موجب لنگی وساييدگی تسمه و لرزش نشود.

در صورت ساييدگی وبريدگی تسمه آن را تعويض کنيد.معمولا”پمپ هاي آب احتياج به روغنكاري ندارند ولی آن ها را از جاي خود خارج کرده ورسوب اطراف پروانه ها را تميز کنيد همچنين صافی آن را تميز کرده ودر جاي خود قرار دهيد.

با پر کردن تشتك تحتانی از آب وروشن نمودن واتر پمپ اطمينان حاصل نماييد که مسير آب در شيلنگ و سه راهه و آب پخش کن ها باز است.ناودان هاي پخش کننده مستقر در در پوش ها را تميز کرده تا منافذ آن ها باز شود.
شناور را طوري تنظيم نماييد که آبی از تشتك يا دريچه اطمينان سرازير نشود.

هنگام روشن کردن کولر ابتدا به مدت ده دقيقه واتر پمپ را روشن کرده تا پوشال ها خيس شوند.وقبل از روشن کردن موتور اصلی کولر براي اولين بار پارچه بزرگی را خيس نموده جلوي دريچه ها گرفته تا ذرات زنگ وگرد خاك را به خود گرفته ومحيط را کثيف نكند. در پايان فصل گرما آب تشتك را خالی کرده وروي کولر را با برزنتبپوشانيد.وشير فلكه آب را بسته وحتی الامكان لوله هاي رابط را قطع نماييد.

نمایندگی کولر آبی در تهران | قاصدک تعمیر

جهت نصب و تعمیر کولر آبی با تماس بگیرید

09358101607

  نصب و تعمیر کولر آبی

 

عيب يابی و تعمير کولر آبی :

عيب 1 با زدن کليد ها ،الكتروموتور دو دور وپمپ آب روشن نمی شوند.
علت 1 فيوز قطع است ويا خراب شده.  رفع عيب 1 ورود و خروج فاز به فيوز را بتوسط فاز متر بررسی نماييد.اگر به فيوز فاز می رسد امابا حرکت اهرم آن فاز خارج نمی شود ،فيوز خراب شده است آن را با فيوزي هم آمپر خودش تعويض نماييد.

عيب 2 با زدن کليد ها الكتروموتور وپمپ آب روشن نمی شود.

علت 2 در فاز يا نول اصلی )سيم رابط ( مشكلی بوجود آمده. رفع عيب 2 اگر در مبدأ درون کليد برق وجود دارد ،فيوز هم سالم است اما به ترمينال کولر  برق 222 ولت نمی رسد،بطور قطع سيم )کابل( رابط دچار اشكال شده است.آن را تعويض نماييد.

عيب 3 موتور کار می کند اما باد کولر خنك نيست.

علت 3 در کف تشتك آبی وجود ندارد.  رفع عيب 3 عدم وجود آب يا کافی نبودن آن می تواند به سوراخ شدن تشتك کولر – – نشتنمودن آب از شير اطمينان تنظيم نبودن فلوتر )شناور( مربوط باشد.

عيب4موتور کار می کند اما باد کولر خنك نيست.

علت4 واتر پمپ عمل نمی کند يا شلينگ رابط پاره شده.
رفع عيب 4به کنار کولر برويد وبه پوشال ها دقت نماييد. اگر صداي ريزش آب به گوش نرسيد وهمچنين قطرات آب جاري روي پوشال ها رؤيت نشد،مطمئن باشيد در سيستم پمپاژآب مشكلی بوجود آمده. اين عيب می تواند به خود واتر پمپ ويا پارگی شلينگ مربوط باشد.

دريچه ها را باز نماييد تا مورد معيوب را دقيقا” شناسايی کنيد. خرابی واتر پمپ می تواند به هر زگرد شدن پروانه ويا نيم سوز شدن موتور مربوط باشد البته گاها”ديده می شود که واتر پمپ کاملا” سالم است اما در سيستم برق رسانی به آن مشكل بوجود آمده قبل از آن که واتر پمپ را سوخته تلقی کنيد، سيم هاي رابطش را جدا نموده وبتوسط دو سيم ديگر به آن برق 222 ولت برسانيد.

اگر عمل نكرد وپروانه هم گريپاژ نيست پس واتر پمپ سوخته است در صورت پاره شدن شلينگ نيز آن را تعويض نماييد.

عيب 5 موتورکار می کند اما باد کولر خنك نيست.
علت 5 سوراخ ناودان ها مسدود شده .
رفع عيب 5 دريچه ها را از کولر جدا نموده ودر صورت امكان پوشال ها را نيز جدا نماييد سپس سوراخ هاي موجود روي ناودان ها را با جوهر نم وبرس بشوئيدتا جرم روي حفره هاکاملا” پاك شود.

سپس ناودان ها را با آب کافی بشوئيد تا بوي جوهر نمك کاملا” رفع گردد، سپس پوشال ها وشبكه هاي توري را ببنديد و مطمئن باشيد به تهويه مناسبی دست خواهيد يافت.

مشخصات اجزا مکانیکی کولر آبی

نحوه کار کولر آبیکانال خروجی کولر: این کانال بین دریچه هوا و برزنت قرار داشته و هرچقدر بتوان از برخورد نور آفتاب با این قسمت جلوگیری نمود، سرمای به وجود آمده، تلفات کمتری داشته و راندمان خنک کنندگی کولر آبی افزایش خواهد یافت. -کانال داخلی:

این کانال داخل کولر قراردارد و پروانه در مقابل آن می‌باشد.

بدنه کولر -پارچه برزنتی:

جهت جلوگیری از انتقال لرزش‌های کولر وه کانال خارجی الزاما باید از برزنت استفاده شود.بدهی است این پاچه باید کاملا سالم باشد.

نمایندگی کولر آبی پرند

ناودان‌ها:

بر روی هر یک از درپوش‌های کولر مسیری جهت ورود و توزیع اب وجود دارد که به ناودانی معروف است.

-آب پخش کن (سه راه آب)-پولی بزرگ و پولی کوچک: توسط دو پولی و تسمه راابط بین آنها نیروی مکانیکی به وجود آمده در الکتروموتور به محور فن منتقل می‌شود.ه م راستا بودن دو پولی بسیار فوق العاده با اهمیت است.

نمایندگی کولر آبی پرند

شناور (فلوتر) کولر آبی

با استفاده از شناور میزان آب داخت مخزن کولر همواره ثابت است. اجزا الکتریکی کولر آبی -کابل رابط چهارسیم: جهت انتقال برق از کلید به کولر.

نمایندگی کولر آبی پرند

فیوز:

جهت حفاظت الکتریکی کولر در برابر خطراتی چون اضافه بار.

نمایندگی کولر آبی پرند

جعبه ترمینال:

جهت ایجاد اتصالات مطمعن و عایق از بدنه کولر. -کلید مخصوص کولر:جهت راه اندازی و کنترل موتور دو دور و واتر پمپ.

الکترو موتور دوسرعته:

جهت به چرخش در آوردن فن در کولر آبی.که شامل قسمت‌های زیر می‌باشد:

خازن راه انداز/خازن اصلاح ضریب قدرت/کلید گریز از مرکز/سیم پیچ راه انداز/سیم پیچ دور کند/ سیم پیچ دور تند .

واتر پمپ)پمپ آب کولر(:به کمک واتر پمپ، آب از مجزن به سه راه آب منتقل و از آنجا به ناودان‌ها هدایت می‌شود.

نمایندگی کولر آبی در تهران | قاصدک تعمیر

جهت نصب و تعمیر کولر آبی با تماس بگیرید

09358101607

  نصب و تعمیر کولر آبی

خدمات قابل ارائه در سرویس کولر آبی:

نمایندگی تعمیر کولر آبی پوشالی، نمایندگی تعمیر کولر آبی پرتابل، نمایندکی تعمیر کولر آبی سلولوزی و تعمیر کولر آبی رومیزی
تعمیر پمپ آب،  تعمیر دینام و موتور کولر آبی
تعویض پوشال، نمایندگی تعمیر برزنت و تعویض کف کولر آبی
تعویض تسمه، نمایندگی تعمیر بلبرینگ، یاقان و پروانه کولر آبی
نصب کولر آبی روی پشت بام،نصب کولر آبی در بالکن و تراس
لوله کشی آب و رفع نشتی کف کولر
سیم کشی و برق کشی کولر آبی
سرویس کامل کولر آبی و سرویس جمع آوری کولر آبی در زمستان

تعمیر و سرویس انواع کولر آبی آبسال، سپهرالکتریک، ارج، لورچ، آزمایش، پارس، الکترواستیل، اسنوا و تمامی برندهای موجود در بازار

هزینه تعمیر کولر آبی چقدر است؟

هزینه تعمیر کولر آبی به مشکل کولر بستگی دارد. به عنوان مثال اگر موتور کولر سوخته باشد و نیاز به تعویض داشته باشد، هزینه‌ها به نوع موتوری که خریداری می‌کنید وابسته است. قاصدک تعمیر فقط هزینه نصب موتور کولر آبی را از شما دریافت می‌کند و خرید موتور کولر به عهده خودتان است. هزینه سرویس کولر آبی نیز جدای از هزینه ای که بابت خرید پوشال کولر پرداخت می کنید، محاسبه خواهد شد.

قیمت سرویس و راه‌اندازی کولر آبی درقاصدک تعمیر همیشه شفاف و روشن است و شما در قسمت بالایی همین صفحه می‌توانید قیمت سرویس‌های مختلف کولر آبی را ملاحظه کنید. قبل از شروع کار، قیمت خدمات موردنظر به‌طور کامل برای شما شرح داده خواهد شد و تعمیرکار کولر آبی قاصدک تعمیر نیز در انتها فاکتور قطعات و لوازم تعویضی را به شما ارائه خواهد کرد.

شرح خدماتقیمت واحد(تومان)
قیمت نصب و راه‌اندازی کولر آبی270,000
قیمت سرویس کولر آبی230,000
قیمت تعمیر پوسیدگی کف کولر230,000
قیمت تعویض کامل کف کولر290,000
قیمت تعویض پروانه و شفت230,000
قیمت تعویض برزنت165,000
قیمت تعویض یاتاقان175,000
قیمت تعویض یاتاقان سمت دینام230,000
قیمت سرویس زمستانه کولر آبی195,000
قیمت تعویض پمپ115,000
قیمت تعویض پولی موتور145,000
قیمت تعویض پولی پروانه350,000
قیمت تعویض موتور145,000
قیمت باز و بست دینام جهت ارسال به تعمیرگاه270,000
قیمت تعویض تسمه95,000

نمایندگی کولرآبی

نمایندگی کولر آبی در مناطق :

نمایندگی کولر آبی در تهران 

نمایندگی کولر آبی در شهرک صنعتی پرند 

نمایندگی کولر آبی در شهرک صنعتی شمس آباد 

نمایندگی کولر آبی در پرند 

نمایندگی کولر آبی در رباط کریم 

نمایندگی کولر آبی در اسلام شهر 

نمایندگی کولر آبی در کرج – البرز 

نمایندگی کولر آبی در شهریار 

نمایندگی کولر آبی در اندیشه 

نمایندگی کولر آبی در شهر قدس 

نمایندگی کولر آبی در پردیس 

نمایندگی کولر آبی در ورامین

نمایندگی کولر آبی در شهرک صنعتی حسن آباد 

نمایندگی کولر آبی در شهرک صنعتی زواره 

نمایندگی کولر آبی در شهرک صنعتی چهار دانگه 

 

نمایندگی کولر آبی در غرب تهران 

نمایندگی کولر آبی آیت الله کاشانی ، نمایندگی کولر آبی باغ فیض ، نمایندگی کولر آبی بلوار فردوس ،نمایندگی کولر آبی آریا شهر ، نمایندگی کولر آبی جنت آباد، نمایندگی کولر آبی پونک، نمایندگی کولر آبی صادقیه، 

نمایندگی کولر آبی اکباتان، نمایندگی کولر آبی شهرک آپادانا ، نمایندگی کولر آبی شهرزیبا ، نمایندگی کولر آبی شهرک آزادی ، نمایندگی کولر آبی مرزداران،

نمایندگی کولر آبی شهرک راه آهن، نمایندگی کولر آبی میدان المپیک

021-56887829

021-28427994

09121541062

 تلفن نمایندگی تعمیر کولر آبی شمال تهران:

نمایندگی کولر آبی لواسانات ، نمایندگی کولر آبی شمیرانات ، نمایندگی کولر آبی نیاوران ، نمایندگی کولر آبی ولنجک، نمایندگی کولر آبی الهیه، نمایندگی کولر آبی تجریش، نمایندگی کولر آبی شریعتی، 

نمایندگی کولر آبی فرمانیه، نمایندگی کولر آبی کامرانیه ، نمایندگی کولر آبی چیذر، نمایندگی کولر آبی زعفرانیه، نمایندگی کولر آبی منظریه، 

نمایندگی کولر آبی ازگل ، نمایندگی کولر آبی دربند، نمایندگی کولر آبی دزاشیب، نمایندگی کولر آبی محمودیه، نمایندگی کولر آبی پل رومی، نمایندگی کولر آبی پاسداران،نمایندگی کولر آبی ظفر ، نمایندگی کولر آبی میرداماد ، نمایندگی کولر آبی جردن،نمایندگی کولر آبی دروس، 

021-56887829

021-28427994

09121541062

نمایندگی کولر آبی مرکز تهران:

نمایندگی کولر آبی ستارخان ، نمایندگی کولر آبی توحید ، نمایندگی کولر آبی جمهوری، نمایندگی کولر آبی رودکی ، نمایندگی کولر آبی مرتضوی، نمایندگی کولر آبی جیحون،

نمایندگی کولر آبی آذربایجان، نمایندگی کولر آبی انقلاب ، نمایندگی کولر آبی مهرآباد ، نمایندگی کولر آبی استاد معین ، نمایندگی کولر آبی جمالزاده، نمایندگی کولر آبی کارگر

021-56887829

021-28427994

09121541062

چگونگی سرویس کولر آبی توسط قاصدک تعمیر کنیم؟

هر زمان که نیاز به سرویس کردن کولر داشته باشید، می‌توانید در ویبسایت قاصدک تعمیر سفارش ثبت کنید تا یکی از متخصصان ما برای خدمات سرویس کولر آبی به محل مورد نظرتان مراجعه کنند. خدمات سرویس کولر آبی شامل، تعویض پوشال، روغن‌کاری کولر، نصب و راه‌اندازی و تمامی خدمات مربوط به تعمیر کردن کولر آبی است.

سرویس دوره‌ای کولر آبی چه فایده‌ای دارد؟

سرویس دوره‌ای کولر آبی باعث می‌شود که اگر مشکلی در کولر آبی مشاهده کردید خیلی سریع‌تر آن را رفع کنید و از خسارت‌های احتمالی جلوگیری کنید. معمولاً در ابتدای فصل گرما و زمان روشن کردن کولر آن را سرویس می‌کنند. همچنین بعد از پایان فصل گرما و برای جمع‌کردن کولر نیز آن را سرویس می‌کنند.

قیمت سرویس و تعمیر کولر آبی بر چه اساس محاسبه می‌شود؟

عوامل متعددی مثل حجم کار، قطعات مصرفی و… می‌تواند بر روی هزینه سرویس و تعمیر کولر آبی اثرگذار باشد. قیمت سرویس و تعمیر کولر آبی به مشکل پیش‌آمده برای دستگاه بستگی دارد و طبق تعرفه‌های اتحادیه محاسبه می‌شود. در همین صفحه می‌توانید اطلاعات مربوط به هر خدمت مربوط به سرویس و تعمیر کولر آبی را مشاهده کنید.

در خدمات تعمیر کولر آبی تهیه اوازم یدکی توسط چه کسی صورت میگیرد ؟

در این سرویس خرید لوازم‌یدکی مربوط به کولر به عهده مشتری است. ولی درصورتی‌که مشتری رضایت داشته باشد که این کار توسط متخصص انجام شود، از نظر قاصدک تعمیر مسئله‌ای نیست. البته متخصص موظف است در صورت تهیه هرگونه وسایل، فاکتور آن را به مشتری ارائه کند.

عیب یابی و رفع خرابی پمپ آب کولر آبی

پمپ آب کولر یکی از مهم ترین قطعات کولرهای آبی است که در بازدهی و تولید هوای خنک کولر نقش به سزایی دارد، پمپ آب کولر آب ذخیره شده در کف کولر آبی را به سمت سه راهی‌های توزیع کننده آب در بالای پوشال‌ها هدایت می‌کند که این کار موجب مرطوب شدن پوشال‌ها می‌گردد و هوای گرم به این پوشال‌های خیس برخورد کرده و خشک می‌گردد، سپس این هوای خنک توسط پروانه یا دمنده به داخل کانال‌های کولر و فضای ساختمان و خانه‌ها هدایت می‌گردد.

وظیفه اصلی پمپ کولر آبی خنک نگه ‌داشتن محفظه کولر است که با خنک نگه‌ داشتن این محفظه مانع از داغ شدن و سوختن موتور می‌گردد. در صورتی که پمپ کولر خراب شود مشکلات زیادی برای کولر به وجود خواهد آمد.

خراب شدن پمپ آب کولر دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که در ادامه به طور مفصل به آن‌ها خواهیم پرداخت، اما قبل از پرداختن به دلایل و عواملی که که موجب خراب شدن پمپ آب کولر می‌شود، بهتر است که ابتدا با ساختمان و اجزای تشکیل دهنده پمپ آشنا شویم.

 

اجزای تشکیل دهنده پمپ آب کولر


یک پمپ آب معمولا دارای یک کلاهک پمپ، پایه پمپ، پروانه، کفی پمپ و چپقی می‌باشد، که هرکدام از این اجزا وظیفه خاص خود را دارند.

وظیفه کلاهک پمپ آب کولر به این صورت است که همانند یک حفاظ در بالای موتور قرار می‌گیرد و از ورود آب به موتور جلوگیری می‌کند.

بخش پایه پمپ آب کولر که درون کفی آب قرار گرفته است وظیفه دارد که آب را به پوشال‌ها پمپاژ کند. وظیفه پروانه پمپ نیز این است که درون پایه پمپ در زیر آب قرار گرفته و مانند یک توربین عمل نماید.

بخش کفی پمپ آب کولر که زیر پایه اصلی و بدنه کولر قرار دارد به نوعی آب بند پمپ آب است و درپایان وظیفه چپقی که شبیه به یک لوله کوتاه است، این می‌باشد که با اتصال پمپ به شیلنگ آب خروجی از پمپ را به سه راهی منتقل کند و از آن جا نیز آب به پوشال‌ها منتقل شود.

در واقع پمپ آب کولر از دو بخش اصلی الکترومکانیکی و مکانیکی ساخته شده است، که بخش مکانیکی آن خود پمپ آب است و بخش الکترومکانیکی آن شامل موتور و پروانه پمپ آب می‌باشد، موتور و پروانه پمپ آب به وسیله یک میله مخصوص به هم وصل شده اند.

 

علل خرابی پمپ آب کولر


درصورتی که پمپ آب کولر خراب شود یا بسوزد یا اختلال و اشکال دیگری درآن به وجود بیاید، آب نمی‌تواند به بخش‌های بالایی یعنی پوشال‌ها منتقل شود، در نتیجه کولر فقط باد گرم بیرون می‌دهد و قادر نخواهد بود باد سرد تولید کند.

بنابراین عملکرد کولر با خراب شدن پمپ آب آن به طور کلی مختل می‌شود و به ویژه در تابستان‌ها که هوا به شدت گرم است و نیاز به کولر بسیار احساس می‌شود، خراب بودن آن می‌تواند بسیار آزار دهنده باشد.

 

علت خرابی پمپ آب کولر آبی

بنابراین درصورت خراب شدن پمپ آب کولر باید هرچه زودتر به تعویض یا تعمیر پمپ آب کولر اقدام کنید، زیرا اگر پمپ سالم نباشد و همچنان از کولر استفاده کنید باعث می‌شود به موتور و نیز سایر بخش‌های کولر آسیب وارد گردد.

 

مشکل نرسیدن آب به پمپ کولر


همان‌طور که در ابتدای مطلب نیز گفتیم وظیفه اصلی پمپ آب کولر فرستادن آب به بخش پوشال‌های کولر می‌باشد و اگر در کف کولر یا به اصطلاح تشک کولر آبی وجود نداشته باشد، طبیعی است که پمپ هم نمی‌تواند آبی به سمت پوشال‌ها پمپاژ کند.

در نهایت به علت کار کردن بدون آب می‌سوزد. بنابراین اگر با خرابی پمپ آب کولر مواجه شدید، در اولین مرحله این مورد را بررسی کنید که آیا پمپ در آب قرار دارد یا خیر و سپس اگر پمپ در آب قرار نداشت، قسمت شناور و ورودی آب و نیز شلنگ را بررسی کنید؛ زیرا پاره شدن یا گیر کردن اشیا یا آشغال و … در شلنگ اصلی کولر، خراب شدن سه راهی آب کولر، تنظیم نبودن یا خراب شدن شناور کولر و وجود سوراخ در بدنه کولر از اصلی‌ترین دلایل نبود آب و قرار نگرفتن پمپ در آب هستند.

 

مرطوب شدن موتور پمپ آب کولر


طراحی پمپ آب کولر به گونه‌ای صورت گرفته است، که از ورود هرگونه آب به داخل موتور پمپ آب کولر جلوگیری می‌شود و دلیل آن‌هم مشخص است، چون موتور قطعه‌ای است که با برق کار می‌کند، اگر بر روی آن ذره‌ای آب بریزد یا خیس شود، بسیار خطرناک بوده و پمپ دچار اتصالی می‌شود و ممکن است موتور پمپ بسوزد و کولر کلا از کار بیفتد.

بنابراین موتور را در جایی تعبیه می‌کنند که اصلاً در معرض آب قرار نداشته باشد، اما در بعضی از موتورهای کولرهای موجود در بازار که عایق بندی آن به درستی انجام نشده است.

گاهی اوقات آب به داخل موتور نفوذ می‌کند و در نهایت موجب سوختن و خراب شدن موتور می‌گردد، همچنین نصب اشتباه و یا جابجایی لوله‌های خروجی در کولرها نیز می‌تواند موجب خیس شدن و نفوذ آب به داخل موتور شود و باعث آسیب دیدن موتور پمپ آب کولر شود.

علاوه بر این، گاهی اوقات سختی بالای آب و وجود میزان زیاد یون‌های منیزیم و کلسیم در آب باعث می‌شود که مسیر لوله‌های توزیع کننده آب درکولر و نیز لوله‌های هدایت کننده آب به سمت پوشال‌ها مسدود شود و باعث آسیب دیدن پمپ آب کولر شود.

خرابی سیستم برق رسانی پمپ آب کولر
یکی دیگر از عواملی که باعث خراب شدن و از کار افتادن پمپ آب کولر می‌شود، مشکل در سیستم برق ‌رسانی و نرسیدن برق به موتور کولر می‌باشد، بنابراین در مواقع از کار افتادن پمپ آب کولر باید برق رسانی آن را بررسی کنید.

برای این که مطمئن شوید سیستم برق رسانی مشکلی نداشته باشد، می‌توانید از یک سری ابزار مثل مولتی متر استفاده نمایید، اگر از اتصال جریان برق اطمینان حاصل کردید و جریان برق را به درستی راه اندازی کردید، اما باز هم مولتی متر عدم وصل جریان را نشان داد، باید مدارشکن را نیز چک کنید.

مدارشکن یک قطعه پرکاربرد در وسایل برقی است که وظیفه آن قطع جریان برق در زمان‌هایی که اتصال به وجود می‌آید یا وسیله برقی مدت زمان طولانی روشن می‌ماند، می‌باشد اگر مشکل نرسیدن برق به کولر به مدارشکن مربوط می‌شود برای رفع آن کافی است مدارشکن را به حالت اولیه خود برگردانید تاپمپ روشن گردد.

 

روغن کاری پمپ آب کولر


یکی از مواردی که لازم است هر چند وقت یکبار انجام شود، تا طول عمر کولر افزایش یابد و عملکرد آن بهبود یابد، روغن کاری پمپ آب کولر می‌باشد.

 

روغن کاری پمپ آب کولر

روغن کاری پمپ آب کولر در جهت چرخش منظم موتور پمپ آب تاثیر فراوانی دارد و اگر این روغن کاری را انجام ندهید و فرآیند روغن کاری را به تعویق بیاندازید، باعث می‌شود که موتور در حالت خشک کار کند و بین قطعات داخلی آن اصطکاک به وجود آید و قطعات آن فرسوده شود که در نهایت به اورلود کردن و سوختن موتور منجر می‌شود.

 

مشکل رسوبات داخل پروانه پمپ آب کولر


پروانه پمپ آب نقش مهم و تاثیر گذاری در عملیات پمپاژ آب دارد و با چرخش پروانه است که آب از کف کولر به سمت خروجی پمپ منتقل می‌شود.

 

اگر در کف پمپ اشیا و ذرات آشغال ریز و یا رسوبات وجود داشته باشد، پروانه قادر نخواهد بود به خوبی بچرخد و باعث می‌شود که به پمپ فشار وارد کند، جهت جلوگیری از وارد شدن این فشار به پمپ و جلوگیری از ورود اشیا خارجی به پمپ و نیز بهبود عملکرد پروانه توصیه می‌شود که یک توری در قسمت زیر پمپ قرار داده شود

و این توری هر چند وقت یکبار بررسی شود و در صورت جرم گرفتگی و گیر کردن رسوبات و آشغال‌ها توری عوض شود تا از وارد شدن آسیب به پروانه و پمپ آب کولر و وارد شدن فشار به موتور نیز جلوگیری شود.

 

کثیف بودن پوشال‌ها در کولر آبی


یکی دیگر از عواملی که می‌تواند به سلامت پمپ و عملکرد درست آن آسیب وارد کند، کثیف بودن پوشال‌های کولر می‌باشد که در مواقعی حتی این کثیف بودن پوشال‌ها می‌تواند منجر به سوختن کولر شود.

زمانی که آب به وسیله‌ی سه راهی‌های توزیع کننده به سمت پوشال‌های کولر سرازیر می‌شود، اگر پوشال‌ها کثیف باشند، آب آلودگی آن‌ها را به خود جذب می‌کند و به قسمت کف کولر منتقل می‌کند، که در این قسمت آلودگی‌ها باعث می‌شوند که حرکت پروانه پمپ آب کولر به درستی صورت نگیرد و در نهایت به موتور پمپ فشار وارد شود و پمپ خراب شود یا بسوزد.

بنابراین بهتر است حتما هر سال در ابتدای تابستان کولر آبی خود را سرویس کنید و پوشال‌های کثیف را با پوشال‌های تازه و نو جایگزین کنید.

مسدود شدن شلنگ و خرابی پمپ آب کولر


گرفتگی و مسدود شدن شلنگ نیز می‌تواند برای پمپ آب کولر خطرساز شود، برای اطمینان از عدم وجود گرفتگی در شلنگ و یا سایر قسمت‌های کولر باید کف پمپ را بررسی کنید و در صورت مشاهده آهک گرفتگی یا جمع شدن رسوب در این قسمت سعی کنید آن را حتما برطرف نمائید.

زیرا رسوب گرفتگی و ایجاد آهک در کف پمپ یا در شلنگ‌ها و سایر اجزا باعث می‌شود که آب به درستی منتقل نگردد و پمپ خشک کار کند و در نهایت بسوزد. برای جلوگیری از این امر می‌توانید، به راحتی با قرار دادن یک صافی یا توری از ورود و انتقال رسوبات به داخل پمپ و کفی پمپ جلوگیری نمائید.

 

جلوگیری از خراب شدن پمپ آب کولر


با انجام یک سری اقدامات ساده و آسان می‌توانید از پمپ آب کولر که یک قطعه حساس و با اهمیت در کولر محسوب می‌شود، محافظت نمائید و طول عمر آن را افزایش دهید.

از جمله اقداماتی که باعث جلوگیری از خراب شدن زود هنگام پمپ آب کولر می‌شود، روغن کاری کولر به صورت دوره‌ای و منظم است که تا حد زیادی از سوختن و از کار افتادن پمپ آب کولر جلوگیری می‌کند.

دقت کنید که برای انجام روغن کاری حتما باید به نوع موتور کولر توجه کرد، از جمله اقدامات موثر دیگر جهت جلوگیری از خراب شدن پمپ آب کولر این است که هر چند وقت یکبار کف کولر را بشویید و لجن‌ها و رسوبات آن را که ناشی از املاح موجود در آب شهری می‌باشد را از بین ببرید.

 

بررسی کردن شلنگ آب و سه راهی توزیع کننده آب و اطمینان از نبودن گرفتگی و مانع در آن‌ها، تنظیم شناور و بررسی آن به صورت دوره‌ای، سرویس کردن کولر و تعویض پوشال آن و .. نیز از دیگر اقداماتی است که می‌توان در جهت حفاظت از کولر در برابر سوختن و خرابی انجام داد.

 

تعمیر پمپ کولر آبی بهتر است یا تعویض آن


از آن جا که پمپ آب کولر قطعه خیلی گرانی نیست، در صورتی که خراب شد و یا سوخت بهتر است به جای این که آن را تعمیر نمائید، یک پمپ جدید تهیه کنید و پمپ جدید را بر روی کولر نصب کنید.

 

البته اگر آسیب وارد شده به پمپ خیلی جدی نیست و نیاز به تعمیر جزئی دارد، می‌توانید همان پمپ قدیمی را را تعمیر کرده و مجددا استفاده کنید.

 

برای تعویض پمپ آب کولر ابتدا باید مکان پمپ آب را پیدا کنید، که برای پیدا کردن مکان پمپ باید پنل کناری کولر را باز کنید تا به پمپ دسترسی پیدا کنید، سپس به آرامی و با احتیاط فراوان شلنگ آب رسان پمپ آب را جدا کنید و بعد به کمک یک سیم چین گیره دو طرف شلنگ پمپ را جدا کنید.

 

سپس یک بخش T شکل مشاهده خواهید کرد، که در واقع همان خط آب رسانی است که باید آن را حذف نمائید و برای جایگزین کردن پمپ جدید باید گیره را به دو طرف شلنگ وصل کرده و سپس پمپ آب جدید را از یک سمت به بخش T شکل آب رسانی و از سمت دیگر به بخش توزیع کننده آب وصل نمائید.

09358101607

error: Content is protected !!
باز کردن چت
سلام👋
چگونه می توانم کمک کنم؟